HĽADÁME SUPERHRDINOV

BAVÍ ŤA VEDA?
POĎ DO TOHO!

HĽADÁME SUPERHRDINOV

BAVÍ ŤA VEDA?
POĎ DO TOHO!

Pravidlá hry

Zaregistruj 3-členný tím, vyrieš súťažné úlohy a hraj o účasť vo finále. Poď do toho!

Víťazov opäť čakajú skvelé ceny...

Zaregistruj 3-členný tím a rieš so spolužiakmi súťažné úlohy z prírodných vied. Počas hry si precvičíš a možno aj prehĺbiš vedomosti z predmetov: matematika, fyzika, chémia, biológia a zemepis. Aby si sa dostal medzi víťazné tímy, musíš excelovať v online časti hry. Najlepšie tímy z online časti hry postúpia do prezenčného finále v spoločnosti SLOVNAFT, a.s., v ktorom hrajú nielen o uznanie, ale aj o super ceny. Čím lepší výkon podáš vo finále, tým lepšie ceny získaš.

Želáme veľa šťastia a zábavy!

Prosím venujte pozornosť aj informáciám týkajúcim sa hry, ktoré sa nachádzajú v texte nižšie.

Podmienky účasti v hre

Organizátorom medzinárodnej hry Junior Freshhh (ďalej len „hra“) je nadnárodná Skupina MOL. V Slovenskej republike je organizátorom a zároveň vyhlasovateľom hry, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom webovej stránky www.junior.freshhh.sk (ďalej len „stránka“) spoločnosť SLOVNAFT, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 426/B člen Skupiny MOL (ďalej ako „organizátor“). Hry sa môžu zúčastniť študenti všetkých stredných škôl, vrátane 8-ročných gymnázií v Slovenskej republike, ktorí ešte neabsolvovali maturitnú skúšku, bez ohľadu na ročník, v ktorom študujú (ďalej ako "hráč/hráči") a do hry sa riadne zaregistrovali.

Počet prihlásených tímov je obmedzený na 500. V prípade dosiahnutia tohto počtu bude registrácia zastavená a registrácie nových tímov nebudú prijímané. Organizátor si vyhradzuje právo pred začatím hry zvýšiť maximálny počet prihlásených tímov.

Organizátor môže počas priebehu hry (až do momentu odovzdania cien) vylúčiť z hry hráča/tím, ktorý nespĺňa podmienky pre účasť v hre podľa týchto pravidiel, príp. ich iným spôsobom poruší. Organizátor nezodpovedá za prípadnú škodu, spôsobenú poskytnutím nesprávnych údajov zo strany hráča.

Do hry sa nemôžu zapojiť:

Hra prebieha v termínoch zverejnených na stránke hry. Po ukončení online časti hry organizátor vyhodnotí výsledky podľa pravidiel uvedených v časti "Pravidlá hry" a určí tímy, ktoré postupujú do finále realizovaného prezenčnou formou. Organizátor si vyhradzuje právo posunúť realizáciu hry na neskorší termín než je pred/pri začatí hry komunikovaný, o čom bude informovať na stránke.

Registrácia

Ako sa registrovať?

  1. Vytvorte na svojej škole 3-členný tím. Z jednej školy sa do hry môže prihlásiť viac tímov. Členovia tímu môžu byť z jednej triedy, ale aj z rôznych tried, dokonca aj z rôznych ročníkov, ale musia byť z tej istej školy.
  2. Zvoľte si kapitána tímu, ktorý bude zodpovedný za to, aby ste výsledky jednotlivých úloh zaslali v časovom limite a ktorý bude mať zároveň na starosti aj kontakt s organizátorom. Úlohou kapitána tímu je tiež to, aby na stránke pred začatím hry zaregistroval svoj tím.
  3. Je potrebné, aby členovia tímu uviedli v registračnom formulári svoje e-mailové adresy, ktoré budú používať aj v čase trvania hry, keďže sa ich prostredníctvom budú môcť nalogovať do online prostredia hry.
  4. Po zaregistrovaní tímu dostane každý člen e-mailovú správu na adresu, ktorú zadal pri registrácii tímu kapitán. V správe bude uvedený link, ktorým je potrebné dokončiť registráciu jednotlivých členov tímu.
  5. Aby sa tím mohol zúčastniť hry, musí sa zaregistrovať aj každý člen tímu osobitne. Po úspešnom zaregistrovaní jednotlivých členov tímu už žiadnu ďalšiu potvrdzovaciu správu posielať nebudeme. Oznam „Registrácia prebehla úspešne“ ťa bude informovať o tom, že proces registrácie bol úspešne ukončený. Potom stačí už len pozorne sledovať stránku hry, kde bude bežať časomiera s aktuálnym časom, ktorý zostáva do začiatku hry.

Súťažné tímy si zvolia počas registrácie názov svojho tímu. V prípade, že názov tímu obsahuje hanlivé, vulgárne alebo iným spôsobom znevažujúce pomenovanie, organizátor si vyhradzuje právo vyzvať tím na zmenu názvu. Ak súťažný tím ani po výzve organizátora názov nezmení, organizátor si vyhradzuje právo takýto tím vylúčiť z hry.

V prípade, že by sa vyskytli akékoľvek problémy s registráciou, píš na mailovú adresu junior@freshhh.sk priamo organizátorovi.

Pravidlá hry

Hry Junior Freshhh sa môžu zúčastniť 3-členné tímy študentov všetkých stredných škôl, vrátane 8-ročných gymnázií. Podmienkou účasti v hre je povinná registrácia tímu a následne individuálna registrácia všetkých troch členov tímu do 11. novembra 2018, do 23:59 h.

Hra pozostáva z online časti a z finále hry, ktoré bude realizované prezenčnou formou u organizátora.

Online časť má spolu 7 epizód, ktoré tímy riešia priamo v online systéme.

Online časť hry bude prebiehať od: 13.11.2018 od 8:00 h do 27.11.2018 do 19:00 h.

Finále hry bude realizované v decembri 2018 prezenčnou formou pre najúspešnejšie tímy z online časti hry a bude realizované v 2 kategóriách. Jedno finále pre tímy zo stredných odborných a priemyselných škôl a druhé finále pre najúspešnejšie tímy celkového poradia (zo všetkých hrajúcich tímov). Presné termíny a miesto oboch finále budú účastníkom včas oznámené e-mailom, aj na stránke hry. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť termín konania finále hry.

Online časť hry

Pre každé súťažné kolo online časti hry bude príslušné zadanie sprístupnené prostredníctvom stránky od 20:00 h príslušného dňa podľa časového harmonogramu. Jedno kolo bude obsahovať viacero úloh, na riešenie ktorých budú mať hráči 47 hodín (s výnimkou prvého kola, kde je čas na riešenie 59 hodín). Aktuálny čas do konca súťažného kola sa vždy nachádza na časomiere na hlavnej stránke hry. Vo viacerých úlohách bude možné získať body aj za čiastkové riešenie úlohy.

Riešenie zadajú tímy do online systému do 19:00 h príslušného dňa. Časomiera a termíny na odosielanie riešenia danej úlohy sú k dispozícii na stránke v jej pravej hornej časti. Súťažnými dňami hry sú všetky dni týždňa, vrátane víkendov a sviatkov.

Za vypracovanie riešení získava tím určitý počet bodov, v závislosti od správnosti a náročnosti riešenia. V prípade odoslania správneho riešenia po termíne daného kola získa tím znížený počet bodov, zaokrúhlený smerom nahor. Čím neskôr v rámci súťaže tím odošle správne riešenie, tým menší počet bodov získava za vyriešenú úlohu. V prípade odoslania správneho riešenia po uplynutí termínu daného kola hry sa počet bodov za správne riešenie úlohy znižuje o 5 % za každých omeškaných 48 hodín. Bez toho, aby tím zadal riešenie úlohy z daného kola (aj keby nebolo správne), nie je možné zadať riešenie úlohy nasledujúceho kola.

Každý člen tímu vstupuje do hry prostredníctvom ikony "Prihlásenie" na hlavnej stránke. Vstup do hry je možný až po aktivácii online hry organizátorom. O aktivácii budú tímy informované prostredníctvom facebookovej stránky súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo posunúť termín hry na neskorší termín, o čom bude informovať všetkých prihlásených účastníkov.

Zadania jednotlivých úloh sú v daných termínoch k dispozícii všetkým trom členom súťažného tímu po prihlásení sa do hry, t.j. po zadaní konkrétnych prihlasovacích údajov zadaných pri registrácii.

Pre akceptáciu riešenia postačuje, aby riešenie odoslal ktorýkoľvek člen tímu. Za odoslanie riešenia sa považuje kliknutie na ikonu "ODOSLAŤ“ v závere danej úlohy. Po odoslaní riešenia ho už nie je možné meniť.

Riešenie úlohy môže zadať ktorýkoľvek člen tímu, v každom kole však vždy iba jeden člen tímu, nie viacerí. Preto odporúčame, aby členovia tímu vypracovali riešenie spoločne a až následne ho po dohode s ostatnými, jeden z členov tímu odoslal.

Zároveň nie je dovolené, aby rôzne tímy vzájomne spolupracovali, skreslilo by to reálne výsledky jednotlivých tímov a aj ich vlastné.

V prípade rovnosti bodov tímov na niektorom z rozhodujúcich miest si organizátor vyhradzuje právo určiť poradie dodatočným kolom, príp. rozhodnúť o poradí žrebom.

Komunikácia medzi tímami a organizátorom prebieha primárne prostredníctvom stránky, je preto v záujme jednotlivých tímov, aby ju pravidelne sledovali.

Vyhodnotenie Online časti hry

Po skončení online časti hry, organizátor vyhodnotí výsledky tímov podľa pravidiel a overí, či všetci hráči tímov, pozvaných do finále, spĺňajú v čase vyhodnotenia nasledovné podmienky:

V prípade, že niektorý z hráčov/tímov nespĺňa niektorú z podmienok, tím nemá nárok na účasť vo finálovom kole a do finálového kola automaticky postupuje ďalší tím v poradí.

Finále

Po vyhodnotení výsledkov bude na stránke do 5 pracovných dní od skončenia online hry vyhlásených 5 tímov, ktoré postupujú do druhého kola – t.j. do prezenčného finále v kategórii stredných odborných a stredných priemyselných škôl ako i 5 tímov, ktoré postúpia do tzv. veľkého finále.

V ten istý deň budú účastníkom finále oznámené zadania niektorých úloh pre finále, a to prostredníctvom e-mailu. Vo finálovom kole začína všetkých 5 tímov s nulovým počtom bodov. Výsledky dosiahnuté vo finále rozhodnú o konečnom poradí víťazných tímov a o tom, aké dostanú ceny.

Vo finále budú tímy riešiť rôzne typy úloh a v závislosti od dosiahnutých výsledkov a finálneho poradia, získajú tímy ceny. Ocenené budú všetky tímy, ktoré sa zúčastnia finále.

Pre tímy, ktoré súťažia vo finále víťazných tímov v kategórii stredné odborné školy a stredné priemyselné školy (ďalej „SOŠ/SPŠ“) sú určené nasledovné ceny (pre každého člena tímu - podľa umiestnenia): 1. miesto: Lenovo IdeaPad Yoga, 2. miesto: SONY Playstation, 3. miesto: Powerbeats 3 wireless Earphones, 4. miesto: vecný dar organizátora v hodnote 50,- € a 5. miesto: vecný dar organizátora v hodnote 30,- €.

Pre tímy, ktoré súťažia vo finále víťazných tímov celkového poradia, sú určené nasledovné ceny (pre každého člena tímu - podľa umiestnenia): 1. miesto: Apple iPad, 2. miesto: SONY Playstation, 3. miesto: Powerbeats 3 wireless Earphones, 4. miesto: vecný dar organizátora v hodnote 50,- € a 5. miesto: vecný dar organizátora v hodnote 30,- €.

Vecné ceny nie je možné postúpiť tretím osobám a nie je ich možné zameniť za finančné plnenie. Reklamáciu prípadných vád vecných cien je potrebné uplatniť u organizátora. Vecné ceny si víťazi prevezmú v rámci finále. Hráč je povinný poskytnúť organizátorovi súčinnosť za účelom riadneho odovzdania ceny vo vyššie uvedenom termíne. Ak hráč takúto súčinnosť neposkytne a z uvedeného dôvodu cenu nebude možné odovzdať, nejedná sa o pochybenie na strane organizátora a nárok hráča na cenu zanikne. V súlade so zákonom o dani z príjmov sú ceny zo súťaží do 350,- € oslobodené od dane, pričom dani z príjmov podlieha suma, ktorá prevyšuje hodnotu 350,- €. Pri vecných cenách organizátor oznámi hodnotu vecnej ceny jednotlivým víťazom a ten má povinnosť vysporiadať si sám prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby túto vecnú cenu, ktorej hodnota prevyšuje 350,- €.

Ceny pre víťazov získavajú len tí členovia tímu, ktorí absolvujú aj prezenčné finálne kolo hry.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť počet tímov, pozvaných do finále, resp. finále nezrealizovať, ak nebude dostatočný počet úspešných tímov, spĺňajúcich kritériá pre postup do finále.

Podmienkou usporiadania finále v kategórii SOŠ/SPŠ je, aby každý z 5 postupujúcich tímov odoslal riešenie na všetky súťažné úlohy a zároveň dosiahol aspoň 20% maximálneho počtu bodov.

Podmienkou usporiadania veľkého finále je, aby každý z 5 postupujúcich tímov odoslal riešenie na všetky súťažné úlohy a zároveň dosiahol aspoň 30% maximálneho počtu bodov.

Tímy zo SOŠ/SPŠ týmto nie sú vylúčené z účasti vo veľkom finále v prípade umiestnenia medzi prvými piatimi tímami celkového poradia.

V prípade, že sa tím z kategórie SOŠ/SPŠ umiestni medzi piatimi najlepšími tímami celkového poradia online časti súťaže, postúpi do finále určeného pre najlepšie tímy celkového poradia. Zároveň, v takomto prípade už nemá takýto tím nárok na účasť vo finále určeného pre najlepšie tímy v kategórii SOŠ/SPŠ a na jeho miesto v tomto finále postúpi ďalší tím z kategórie SOŠ/SPŠ podľa poradia. V prípade, že sa na prvých piatich miestach celkového poradia online časti súťaže umiestni viacero tímov zo SOŠ/SPŠ, postúpia do hlavného finále všetky také tímy a platí obdobné pravidlo ako vo vete predtým. Organizátor si zároveň vyhradzuje právo usporiadať jedno, spoločné finále pre najlepšie tímy celkového poradia, ako i najlepšie tímy z kategórie SOŠ/SPŠ.

Finále sa musia osobne zúčastniť všetci traja hráči tímu. Vo výnimočných prípadoch je organizátor oprávnený udeliť výnimku z tohto pravidla, a to vtedy, ak sa niektorý člen tímu z vážnych (napr. zdravotných) dôvodov nemôže zúčastniť finálového kola a o tejto skutočnosti organizátora bezodkladne vopred upovedomí. V danom prípade si organizátor vyhradzuje právo posúdiť závažnosť oznamovaných okolností a prijať rozhodnutie o účasti/neúčasti tímu vo finále.

Ceny získavajú len tí hráči víťazných tímov, ktorí sa osobne zúčastnili prezenčného finále.

Organizátor si vyhradzuje právo neusporiadať finále v kategórii SOŠ/SPŠ v prípade, ak nebude splnená podmienka dostatočného počtu úspešných tímov v kategórii SOŠ/SPŠ. Podmienkou usporiadania finále v kategórii SOŠ/SPŠ je, aby každý z 5 postupujúcich tímov odoslal riešenie na všetky súťažné úlohy a zároveň každý tím dosiahol aspoň 20% maximálneho počtu bodov. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zadať súťažiacim tímom dodatočnú, bonusovú úlohu, ktorú súťažiacim tímom zašle na e-mailovú adresu, ktorú zadali pri registrácii do súťaže.

Tímy, ktoré postúpia do finále, súhlasia s vyhotovením fotografických záznamov. Informácia o výsledkoch súťaže, finále a o zúčastnených tímoch bude zaslaná i riaditeľom príslušných škôl.

Najúspešnejšia škola a Najúspešnejšia škola v kategórii SOŠ/SPŠ

Škola, ktorej študenti zaregistrujú najväčší počet tímov a tieto tímy zároveň dokončia celú online časť hry, t.j. odošlú riešenia všetkých 12 online úloh, ktoré sa zadávajú priamo v online systéme a zároveň každý tím dosiahne najmenej 30% maximálneho počtu bodov bude vyhlásená Najúspešnejšou školou súťaže Junior Freshhh 2018. Podmienkou na udelenie ceny je aj to, aby z danej školy úspešne ukončili hru minimálne 3 tímy. Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť cenu za Najúspešnejšiu školu v prípade, že nebudú splnené vyššie uvedené podmienky.

Najúspešnejšia škola v zmysle vyššie uvedených pravidiel získa od organizátora finančný dar v hodnote 1.000,- €.

Organizátor takisto udelí cenu pre najlepšiu školu spomedzi SOŠ/SPŠ s cieľom podporiť záujem o odborné predmety a ich ďalšie štúdium aj u študentov stredných odborných a stredných priemyselných škôl. Túto cenu získa škola, ktorej študenti zaregistrujú najvyšší počet tímov a tieto tímy zároveň dokončia celú online časť hry, t.j. odošlú riešenia všetkých 12 online úloh, ktoré sa zadávajú priamo v online systéme a každý tím dosiahne najmenej 20% maximálneho počtu bodov. Podmienkou na udelenie ceny je aj to, aby z danej školy úspešne ukončili hru minimálne 3 tímy. Organizátor si udeľuje právo neudeliť cenu za Najúspešnejšiu školu v kategórii SOŠ/SPŠ v prípade, že vyššie uvedené podmienky nebudú splnené. V prípade, že stredná odborná alebo stredná priemyselná škola získa cenu za Najúspešnejšiu školu, tak nezískava nárok na udelenie ceny aj za Najúspešnejšiu školu v kategórii SOŠ/SPŠ.

Rovnako Najúspešnejšia škola kategórii SOŠ/SPŠ v zmysle vyššie uvedených pravidiel získa od organizátora finančný dar v hodnote 1.000,- €.

Organizátor si zároveň vyhradzuje právo neudeliť cenu za Najúspešnejšiu školu v kategórii SOŠ/SPŠ v prípade nedostatočného celkového počtu hrajúcich tímov, t.j. menej ako 25 aktívne súťažiacich tímov.

V prípade, že škola získa cenu Najúspešnejšia škola kategórii SOŠ/SPŠ a zároveň Najúspešnejšia škola súťaže Junior Freshhh 2018, získava len jednu finančnú cenu 1.000,- €.

Ak po skončení online časti hry nebude môcť byť jednoznačne určené, ktorá škola je najúspešnejšia, za Najúspešnejšiu školu, resp. za Najúspešnejšiu školu v kategórii SOŠ/SPŠ bude určená tá škola, ktorej tímy získali spolu viac bodov v online časti hry. V prípade rovnosti bodov aj po uplatnení tohto kritéria si organizátor hry vyhradzuje právo rozhodnúť o poradí žrebom.

Želáme veľa šťastia a zábavy!

V prípade akýchkoľvek podnetov alebo otázok týkajúcich sa hry, je možné kontaktovať organizátora hry, resp. koordinátorov hry, ktorými sú Ivan Kyselica (ivan.kyselica@slovnaft.sk) a Lucia Polcová (lucia.polcova@slovnaft.sk), ktorí na tieto otázky/podnety radi odpovedia.

Novinky a informácie týkajúce sa hry je možné sledovať aj na Facebookovej stránke: facebook.com/JuniorFreshhhSlovakia

V Bratislave, dňa 24.09.2018