HĽADÁME SUPERHRDINOV

BAVÍ ŤA VEDA?
POĎ DO TOHO!

HĽADÁME SUPERHRDINOV

BAVÍ ŤA VEDA?
POĎ DO TOHO!

Právne prehlásenie

Vážený návštevník!

Pozorne si, prosím, prečítajte nasledovné právne prehlásenie.

Všeobecné právne podmienky a informácie

Návštevou internetového portálu www.junior.freshhh.sk (ďalej len „stránka“) alebo ktorejkoľvek podstránky tohto portálu, bezvýhradne súhlasíte s Pravidlami hry a Podmienkami účasti v online hre Junior Freshhh (ďalej len „hra“). V prípade, ak s nimi nesúhlasíte, opustite prosím našu stránku.

Informácie

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 426/B, člen Skupiny MOL, ako organizátor hry v Slovenskej republike (ďalej tiež ako „organizátor“), prijala opatrenia na zabezpečenie aktuálnosti a presnosti informácií, poskytnutých prostredníctvom stránky a všetkých jej podstránok.

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. si vyhradzuje právo uskutočniť opravy, zmeny, doplnenie alebo odstránenie akýchkoľvek informácií na stránke a jej podstránkach aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. nenesie zodpovednosť za žiadne škody, vzniknuté v dôsledku nepresnosti či neúplnosti týchto informácií.

Používateľ stránky nesie plnú zodpovednosť za akúkoľvek svoju činnosť na stránke a jej podstránkach.

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá môže vzniknúť používateľovi, resp. akejkoľvek tretej strane v súvislosti s touto stránkou, jej podstránkami alebo v súvislosti s informáciami na nich uvedenými, resp. neuvedenými a ich následným použitím alebo nemožnosťou použitia.

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. nezodpovedá za žiadne škody, vzťahujúce sa na používanie stránky, jej podstránok, nemožnosť ich používania alebo ich nefunkčnosť z akéhokoľvek dôvodu (ako napr. oneskorený prenos informácií, poruchy systému, neoprávnené zásahy tretích osôb a pod.).

Autorské práva

Na textový, obrazový a zvukový obsah stránky a na súvisiace práva, sa viaže právna ochrana v súlade s autorským právom a právom ochrannej známky (právo duševného vlastníctva). Ich akékoľvek použitie na iné ako osobné účely je možné len na základe výslovného prechádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SLOVNAFT, a.s..

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. je výlučným vlastníkom obrazových a audiovizuálnych záznamov vyhotovených v rámci finálového kola hry. Osoby, ktoré sú vyobrazené na týchto obrazových a audiovizuálnych záznamoch, súhlasili s tým, že ich spoločnosť SLOVNAFT, a.s. môže použiť na účely prezentácie hry a spoločnosti SLOVNAFT, a.s. v tlačených aj online médiách.

Upozorňujeme na skutočnosť, že konanie, ktoré sa odchyľuje od pravidiel spoločnosti SLOVNAFT, a.s. uvedených vyššie alebo je v rozpore s nimi, môže mať za následok vyvodenie právnej zodpovednosti. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. príjme všetky potrebné opatrenia a vykoná príslušné právne kroky voči všetkým protiprávnym úkonom, o ktorých sa dozvie.

Spracúvanie osobných údajov

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností organizátora súťaže ako prevádzkovateľa, sú uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dokumentu.

Účastník hry - hráč (ďalej len „dotknutá osoba“) pred zapojením sa do tejto online hry zobrala na vedomie, že pre účely hry je nevyhnutné spracúvanie jej osobných údajov zadaných v prihlasovacom formulári pri zapojení sa do súťaže a zobrala na vedomie aj informácie o spracúvaní osobných údajov účastníkov hry uvedené v tomto dokumente.

Dotknutá osoba zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov“ súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje v rozsahu: názov školy, názov tímu, meno a priezvisko a e-mail boli spracúvané za účelom evidencie hráčov, správy hry a vyhodnocovania účasti v hre Junior Freshhh, a to po dobu 3 rokov od poskytnutia tohto súhlasu. Bez udelenia súhlasu nie je možná účasť v hre.

Dotknutá osoba zaškrtnutím políčka „Súhlasím so zaradením do databázy kontaktov pre zasielanie informácií o programoch, ponukách a aktivitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s. určených pre študentov stredných, príp. vysokých škôl“ súhlasí s tým, aby jej osobné údaje v rozsahu: názov školy, meno a priezvisko a e-mail boli spracúvané a uchovávané za účelom zasielania informácií o programoch, ponukách a aktivitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s. určených pre študentov stredných, príp. vysokých škôl, a to po dobu 3 rokov od poskytnutia tohto súhlasu. Poskytnutie tohto súhlasu na spracúvanie osobných údajov nie je podmienkou pre účasť v hre, ale jeho poskytnutím nám umožníte zasielať vám informácie, ktoré môžu byť pre Vás prospešné.

V prípade účasti dotknutej osoby vo finálovom kole hry, dotknutá osoba berie na vedomie, že organizátor bude požadovať ďalšie osobné údaje za účelom zorganizovania finálového kola, exkurzie po rafinérii organizátora a zabezpečenia ubytovania. Na spracúvanie týchto ďalších osobných údajov však budeme od Vás získavať samostatný súhlas, ktorý nie je podmienkou pre účasť v hre, ale jeho poskytnutie môže byť podmienkou poskytnutia ubytovania alebo exkurzie.

Osobné údaje výhercov bude organizátor hry spracúvať aj na účely vydávania interného a externého periodika, ktoré má archívnu hodnotu podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade, že účastník hry (dotknutá osoba) nedosiahol vek osemnásť (18) rokov resp. nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, všetky právne úkony (súhlasy so spracúvaním osobných údajov) prislúchajúce účastníkovi hry vykoná v mene osoby, ktorá nedosiahla osemnásty (18) rok veku resp. nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej zákonný zástupca (rodič, pestún, osvojiteľ a pod.).

Odvolanie tohto súhlasu je možné kedykoľvek v písomnej forme a musí byť doručené prevádzkovateľovi na jeho adresu: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava alebo na e-mail adresu: junior@freshhh.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., ako prevádzkovateľ k splneniu daného účelu využíva pre webdesign, tvorbu hry a správu dát sprostredkovateľa:

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ - spoločnosť SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 426/B spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.

Toto vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a informácie o prístupe k osobným údajom.

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení alebo Zákone o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť vaše osobné údaje aj príjemcom, ktorým sú sprostredkovatelia. Spoločnosť prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Zmluvný sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa sú uvedení v súťažnom poriadku, ktorého prílohou je toto vyhlásenie.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušeniu dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, sme povinný dodržať tento účel a nemôžeme ho počas spracúvania meniť. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby. Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke www.slovnaft.sk formou aktualizácie tohto Vyhlásenia. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.

V Bratislave, dňa 24.09.2018